»

Oct 09

Aankondiginge – 12 Oktober 2014

N G Kerk Keimoes

Aankondiginge 12 Oktober 2014

Baie welkom by die erediens.

Program vir die week

Die sinodesitting vind hierdie week, vanaf Maandag tot Donderdag te Kimberley plaas. Kobus Conradie en Dirk Malan is die gemeente se afgevaardigdes.

Vandag:

 • Die deurkollekte is `n sinodale kollekte vir Hospitaalbediening.

Dinsdag:

 • Maryke het gereël dat die fisioterapeut van Keimoes Hospitaal die bejaardes van die gemeenskap kom help met oefening. Sy is bereid om Dinsdagoggende by Palm-Oord ‘n oefensessie aan te bied vir almal wat belangstel. As u belangstel, moet u asseblief vir Maryke by Palm-oord – (054 461 0027 of 072 839 2451) of die kerkkantoor (054 461 1204) laat weet. Die oefeninge begin om 09:00 en sal ongeveer 45 minute duur. U moet u eie handdoek en bottel water saambring.

Woensdag:

 • Vanweë die sinode-sitting is daar nie hierdie week `n Bybelstudie te Palm-oord nie.

Donderdag:

 • Die biblioteek is oop vanaf 09:00 tot 11:00.
 • Die Vroue-Bybelstudie oor Job vind om 3:30 in die konsistorie plaas.

Vrydag:

 • Mannebiduur om 06:00 by Tekkies. Ons drink lekker koffie en praat oor allerhande aktuele sake.

Die Vrouediens vra vir almal wat kan brei, hekel of naaldwerk doen om hulle asseblief te help om 100 vatlappies te brei of hekel vir hul damesoggend op 25 Oktober. U kan vir Sandra of Elmarie by die kerkkantoor kontak as u kan help.

Verjaarsdae
Ons hartlike gelukwense aan die volgende persone wat in die week verjaar:

Riaan Nel – 13 Oktober;

Carla Turner; Helena Kalp; Michael de Waal – 14 Oktober;

Aletta Grobler; Betsie Nel, Maryke du Toit; rené Regenstein – 15 Oktober;

Niël Hanekom; Stefan Hanekom – 17 Oktober;

Louis von Wielligh en Maxie Compion – 18 Oktober.

U kry by die deure `n inligtingstuk oor ons beplande nuwe wyse van dankofferinsameling. U moet dit asseblief deeglik bestudeer en u vrae, besware en bekommernisse byeenbring. Ons gaan binnekort, `n gemeentevergadering hou waartydens ons hierdie saak deeglik kan bespreek.Voorbidding:

 • Ons bid vir `n geseënde sinodesitting wat hierdie week in Kimberley gehou word.

[important]Die Bybelstudie oor die Emmausgangers se ontmoeting met Jesus begin op 23 Oktober om 19:00 in die pastorie.[/important]

Soos u seker opgemerk het, word daar groot werk aan die bult voor die kerk gedoen. Ons wil graag `n tuin met `n geestelike boodskap daar ontwikkel. Dit is eintlik maar net `n uitbreiding van dit wat reeds daar begin is. Die kruis was immers die verwysing na die lyding van Christus. Ons wil nou die ander aspekte van Christus se reddingsdaad ook hier tentoonstel. (Maw die belofte van sy koms (advent); sy geboorte; die openbaring van Gods genade (epifanie); sy lyding; paasfees; pinkster en koninkrykstyd –die kerk as draer van hierdie boodskap = bootjie met `n kruis). Hiervoor het ons die kunssinniges en kreatiewe siele onder ons, nodig:

 • kan iemand dalk met voorstelle kom hoe ons die krip daar kan uitbeeld?
 • Pinkstertyd is altyd in die vroeë kerk uitgebeeld deur `n ysterkunswerk – kan iemand help?
 • Epifanie beteken “verskyn” of “geopenbaar” en hierdie tyd herinner ons aan die verskyning van die Here se goedheid in Christus. Dit word met `n ster met liggies uitgebeeld – wie kan help
 • Koninkrykstyd is die tyd waarin die kerk daaraan herinner word dat ons gestuurdes is met die boodskap van Christus. Tradisioneel word dit met `n bootjie met `n kruis voorgestel. Kan iemand help?
Please follow and like us:

1 comment

 1. Elize de Klerk

  Dis nou “cool”!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>